Regulamin współzawodnictwa pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminy Przemęt w 2017 roku

Regulamin współzawodnictwa
pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminy Przemęt
obowiązuje od 2017 roku

Do regulaminu współzawodnictwa przyjmuje się następujące propozycje;

Za utrzymanie ładu i porządku w strażnicy i wokół strażnicy – od 0-25 punktów.

Za udział 1 drużyny w każdej sekcji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych – 5 punktów – (maksymalnie 20 pkt.).

Za udział w gminnych zawodach oldboy – 5 punktów

Za przeprowadzenie pogadanki przeciwpożarowej udokumentowane na piśmie, potwierdzone przez dyrektora szkoły, sołtysa – 10 punktów.

Za prawidłowe przeprowadzenie zajęć szkoleniowych – udokumentowane w dzienniku szkoleń – 10 punktów (za każdy temat – 1 punkt).

Za prowadzenie na bieżąco kroniki – od 0-25 punktów.

Za terminowe odprowadzenie do Zarządu Oddziału Gminnego składki –w terminie do 31.03 każdego roku – 10 punktów.

Za udział, w odpowiednim ubiorze, na naradach organizowanych przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. Obowiązuje ubiór określony w Regulaminie Umundurowania. (1 udział – 10 punktów).

Za nieusprawiedliwioną obecność w posiedzeniach Prezydium i Zarządach Oddziału Gminnego lub udział w nieregulaminowym ubiorze każdorazowo – minus 10 punktów.

Za terminowe rozliczenie się z paliwa do 10 dnia po upływanie kwartału – ogółem 20 punktów (za każdy kwartał 5 punktów).

Za udział delegacji ze sztandarem oraz delegacji nie posiadających sztandaru w odpowiednim ubiorze na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Obowiązuje ubiór określony w Regulaminie Umundurowania. – (1 przyjazd – 10 punktów).
Imprezy obowiązkowe;
– 06. stycznia rocznica wyzwolenia Przemętu przez Powstańców Wielkopolskich
– maj – Gminne obchody Dnia Strażaka
– maj – Powiatowe obchody Dnia Strażaka
– 11listopada – Gminne obchody Odzyskania Niepodległości
– grudzień- udział w Powiatowym Spotkaniu Świątecznym Strażaków
(zachęcamy strażaków oraz delegacje z sztandarami na uroczystości kościelne do Wielenia, Charbielina, Górki Duchownej itp.)

Za terminowe zdanie materiałów z zebrań – 7 dni po odbyciu zebrania – 5 punktów.

Za imprezę kulturalno-oświatową (zabawa-wieczorek, festyn, dożynki, zawody: sportowe, pożarnicze rangi gminnej, zawody wędkarskie, wycieczki, pomoc przy organizacji imprezy zewnętrznej) oraz powiadomienie pracownika Urzędu Gminy (najpóźniej trzy dni przed imprezą):
– organizacja – 10 punktów,
– za współudział – 5 punkty,
– maksymalnie 50 punktów.

Za nie osiągnięcie gotowości , kontrole wyrywkowe – minus 8 punktów.

Nagrody pieniężne:
Za zajęcie        I miejsca   – 800,00 zł
Za zajęcie       II miejsca –  700,00 zł
Za zajęcie      III miejsca –  600,00 zł
Za zajęcie      IV miejsca  – 500,00 zł
Za zajęcie       V miejsca  – 400,00 zł
Za zajęcie      VI miejsca  – 300,00 zł
Za zajęcie     VII miejsca  – 200,00 zł

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z udziałem Prezesów OSP gminy Przemęt w dniu 03 lutego 2017 roku